alt_pic alt_pic   alt_pic   alt_pic
alt_pic alt_pic
%alt_pic2%   %alt_pic2%
%alt_pic3% %alt_pic3%   %alt_pic3%   %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3%

+38(067)984 46 88
+38(050)494 43 94
73036, Херсон, ул. 40 лет Октября, 136
irinarmk@gmail.com
08.00-18.00, ПН-ПТ,
СБ работает аварийно-сервисная служба

%alt_pic3%
%alt_pic3%
%alt_pic3% %alt_pic3%

НОВОСТИ

03.04.2018 года

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

нам 50 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достові...

Подробнее...

02.04.2018 года

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” за 2017 рік.

нам 50 Фірма "Трансаудит" код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463 ...

Подробнее...

21.03.2018 года

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
нам 50 Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбіна...

Подробнее...

все новости


Новости:


03.04.2018г.

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Ареп'єв Валерий Анатотiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

04.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02132616

4. Місцезнаходження

Херсонська , д/н, 73036, м.Херсон,, вул. 40 рокiв Жовтня, буд.136

5. Міжміський код, телефон та факс

(0552) 34-44-50 (0552) 34-44-50

6. Електронна поштова адреса

rmk@utel.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

rmk.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, Товариство не здiйснило випуску боргових цiнних паперiв та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Протягом звiтного року позачерговi збори акцiонерiв емiтентом не проводилися, загальнi збори акцiонерiв призначенi на 30.042013р. не вiдбулися у зв'язку iз вiдсутнiстю кворума. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Протягом звiтного перiоду Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало та операцiй з ними не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не мало. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв, iстотних фактiв не траплялось, особлива iнформацiя не надавалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена згiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ).

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 802403

3. Дата проведення державної реєстрації

25.07.1994

4. Територія (область)

Херсонська

5. Статутний капітал (грн)

54873

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

18

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.12 РЕМОНТ I ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ"

43.22 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ"

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, виконавчий орган, Наглядова рада, Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26004002358316

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на початок виконання робiт пiдвишеної небезпеки

162.10.65-45.31.1

21.12.2010

Управлiння Держгiрпромнагляду по Херсонськiй областi

Необмежена

Опис

д/в

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ареп'єв Валерiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Директора Товариства належить: 1) прийняття рiшення про укладення договорiв, контрактiв у межах її компетенцiї; 2) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi затверджуються iншими органами Товариства; 3) прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам; 4) прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; 5) щодо працiвникiв апарату управлiння Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства: - прийняття на роботу, переведення на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи; - визначення умови оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i вiдпусток; уповноваження своїм рiшенням вiдповiдних працiвникiв на прийняття рiшень з певних питань, вiднесених до компетенцiї Директора Товариства, вчинення правочинiв вiд iменi Товариства, представлення iнтересiв Товариства, видання наказiв та розпоряджень, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства, вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства. В звiтному роцi отримував винагороду згiдно штатного розкладу. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На будь-яких iнших пiдприємствах не працює.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ареп'єв Валерiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.05.2016 не визначено

9) Опис

Здiйснює ведення бухгалтерського та податкового облiку Товариства, в бухгалтерському облiку вiдображає всi здiйсненi господарськi операцiї. Має право другого пiдпису документiв. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розпису. Посадова особа протягом звiтного перiоду не переобиралась. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тихомиров Василь Сергiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електромеханiк ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження: 1) укладає контракт з Директором Товариства; 2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань; 3) вiд iменi Наглядової Ради: - встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; - визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; - розглядає звiти Директора Товариства; - погоджує призначення та звiльнення працiвникiв Товариства за посадами: заступника Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства. 4) за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Директора або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства. У звiтному роцi, посадова особа, як Голова Наглядової Ради, винагороду не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тихомиров Василь Сергiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електромеханiк ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.02.2014 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження: 1) укладає контракт з Директором Товариства; 2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань; 3) вiд iменi Наглядової Ради: - встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; - визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; - розглядає звiти Директора Товариства; - погоджує призначення та звiльнення працiвникiв Товариства за посадами: заступника Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства. 4) за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Директора або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства. У звiтному роцi, посадова особа, як Голова Наглядової Ради, винагороду не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаркуша Анатолiй Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Середньо-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електромеханiк ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

02.04.2018г.

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” за 2017 рік.


Фірма "Трансаудит"

код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463

65044, м. Одеса пр. Шевченка 2, тел. 0661-370872          

для листів 65026, м. Одеса аб. с.10       E-mail:   tau@te.net.ua  

 

Звіт незалежного аудитора

 щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” за 2017 рік.

 

1.      Адресат: власники цінних паперів та правління емітента.

2.      Вступний параграф.

 

2.1.1. Основні відомості про емітента.

Приватне акціонерне товариство “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат”, код за ЄДРПОУ 02132616, місце знаходження, 73036, м. Херсон вул. Університетська, 136,  телефони (0552) 344 450, 353 541, електронна адреса: mkava@gmail.com, дата первинної державної реєстрації (як закрите акціонерне товариство) – 25.07.1994 р., дата реєстрації приватним акціонерним товариством – 15.03.2012р. ,середня кількість працівників – 9,  кількість акціонерів – всього 84.

 

            2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів).

            Ми провели аудит фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва  Приватного акціонерного товариства  Херсонський ремонтно-монтажний комбінат що складається  з Балансу (форма № 1-м ) на 31.12. 2017р., Звіту про фінансові результати (форма № 2-м ) за 2017 р. на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативам , що закінчився на зазначену дату. Аудит виконано відповідно до приписів Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) і Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 зі змінами та доповненнями.

 

2.2. Відповідальність  управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів.

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;

- застосування обґрунтованих облікових оцінок  і розрахунків;

- дотримання вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО або розкриття всіх істотних відхилень від П(С)БО в примітках до  фінансового звіту;

- підготовку фінансового звіту згідно П(С)БО, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

- облік і розкриття у  фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття;

- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва;

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві;

- вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;

- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

 

2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено згідно з положеннями Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

3. Модифікована аудиторська думка щодо фінансових звітів.

 

3.1. Підстави для висловлення модифікованої думки.

 

3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора.

Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства – суб’єкта аудиту, а повинен висловити думку із застереженням або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Договір щодо аудиту було укладено в березні 2018 р.,  аудитора не було залучено до участі в річній інвентаризації.

 

3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності.

 

          В Приватному акціонерному товаристві  «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» не ведеться аналітичний облік додаткового капіталу.

3.2. Думка із застереженням.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередньому параграфі, який має суттєве, але не всеохоплююче значення, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства  “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати  звітного року (валюта балансу 456,8 тис. грн., чистий дохід 2290,5 тис. грн., чистий прибуток – 7,3 тис.грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.

 

4. Інша допоміжна інформація.

 

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.

 

За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів  акціонерного товариства виявиться  меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

 В Приватному акціонерному товаристві  “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” вартість чистих активів на кінець звітного та попереднього року (відповідно – 106,6 та 99,3 тис. грн.) суттєво більше статутного капіталу ( на кінець 2017 року більше на 51,7 тис. грн.). Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

 

4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом  цінних  паперів.

 

            Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” є складовою частиною входить до складу Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 03.12.2013 р. N 2868 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712. із змінами, внесеними згідно рішень комісії  від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р.№ 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923. Вона також надається до органів державної статистики, державному реєстратору та до органів державної фіскальної служби

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних суттєвих невідповідностей не ідентифіковано.

 

4.3. Виконання товариством значних правочинів.

 

За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Аудитом не встановлено наявність значних правочинів в звітному році.

 

4.4. Стан корпоративного управління.

Корпоративне управління є система відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно відокремлює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства. Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.

Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Чинну в звітному році редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07. 2014 р. N 955.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" дають можливість сформулювати судження щодо:

відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту;

   достовірного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 р. за N 2180/24712 зі змінами та доповненнями  від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р. № 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923.

Наявність працюючих в товаристві пов’язаних осіб за визначенням МСА 550 "Пов’язані особи" природньо не призвело до будь-яких порушень.

 

4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства

 

Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства.

За результатами зазначеного виконання в Приватному акціонерному товаристві «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» не ідентифіковано  ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства.

 

     4.6. Стан бухгалтерського обліку у товаристві.

Суб’єктом аудиту виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на П(С)БО. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду”, і з огляду на аудиторський висновок за 2016 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності (беручи до уваги зміну нумерації рядків), встановлено, що початкові (2017 р.) залишки по рахунках товариства вважаються достовірними.

Облікова політика Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» відповідає вимогам статті 1 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства  фінансів України від 27.06.2013р. № 635, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Вона була визначена наказом по товариству від 02.01.2017 р. №1а.

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені в тисячах гривень з десятичним знаком.

Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192 та від 05.04.2014 р. № 401

       Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та чинним П(С)БО.

 

      4.7. Аналіз показників фінансової звітності.

Аналіз показників фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2017 р., а показники рентабельності - за 2017р

          Показники та формули їх розрахунку

Значення на 31.12. 2017р. (за 2017 р.)

Оптима-льне зна-чення

1.Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Поточної ліквідності або покриття

        Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу

К1.1= -------------------------------------------------

        Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

1.2. Термінової або швидкої ліквідності

 Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу рядки (1100-1110)

К1.2=  ----------------------------------------------

             Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

1.3. Абсолютної або критичної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165)

К1.3= ------------------------------------------------------------

            Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

 

 

 

0,71

 

 

 

 

 

0,26

 

 

0,02

 

 

 

більше 2,0

 

 

 

 

1,0-2,0

 

 

 

 

0,25 – 0,5

2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування

( покриття зобов’язань власним капіталом)

          Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

К2= ---------------------------------------------------

                   Підсумок І розділу пасиву 

 

 

 

 

3,3

 

 

 

 

менше 1,0

 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

         І розділ пасиву балансу

К3= -----------------------------------

        Всього за активами балансу

 

 

 

0,23

 

 

 

0.25-0,5

 

4. Рентабельність собівартості

чистий збиток (код рядку 2350 ф.2)

К4= ------------------------------------------------ х 100%

          (код рядку 2050 ф. 2)

 

 

 

0,54

 

5. Рентабельність реалізації

чистий  прибуток (код рядку 2350 ф.2 )

К5= --------------------------------------------х 100%

        (код рядку 2000 ф. 2)-

 

 

0,32

 

5. Рентабельність активів

чистий прибуток (код рядку 2350 ф.2 )

К5= ---------------------------------------------------х 100%

ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2)

 

 

1,51

 

 

більше 0

 

 

З таблиці вбачається, що фінансовий стан Товариства в звітному році був задовільним. Товариство господарювало з прибутками, але з низькою рентабельністю. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат».

Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво  вплинути на фінансово-господарський стан Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються підстави для висловлення думки (відповідно до МСА 570 "Безперервність") про можливість безупинного функціонування Приватного акціонерного товариства „Херсонський ремонтно-монтажний комбінат ”,  як суб’єкта господарювання.

Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події"), не ідентифіковано.

                                                                                                                                           

5. Основні відомості про аудиторську фірму.

 

5.1. Фірма „Трансаудит” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010).

 

5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.11. 2020 р.)

 

5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026)

 

5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua

 

6. Дата і номер договору на проведення аудиту – договір  від 22.03.2018 р. № 18225, вартість виконаних аудиторських робіт згідно договору складає 15000 грн.

 

7. Дата початку та дата закінчення аудиту – відповідно 22.03.2018 р. – 30.03.2018 р.

 

8. Незалежний аудитор, директор фірми “Трансаудит”                             Кравченко Т.В.

    (чинний сертифікат АПУ № 007180 до 24.12. 2019 р.) 

  

            9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 30.03.2018 р.

 

21.03.2018г.

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29/04/2018 року о 10:00 за адресою: м.Херсон, вул.40-років Жовтня, 136 (Універсітетська, 136). Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт)

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2017 рік.

6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів.

8. Про продаж будівель та споруд цеху№1 за адресою: м.Херсон, вул.Підпільна, 63-65, (Кузнецька, 63-65) .

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою : м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 136 (Універсітетська, 136), з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю). Телефон для довідок : 0552 34-44-50.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.rmk.com.ua.  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.): Усього активів - 510,5/456,8. Основні засоби - 217,8/207,8. Довгострокові фінансові інвестиції - 0/0. Запаси - 152,6/158,4. Сумарна дебіторська заборгованість - 86,3/82,2. Грошові кошти та їх еквіваленти - 11,9/53,8. Нерозподілений прибуток -941,9/-934,6. Власний капітал - 99,3/106,6. Статутний капітал - 54,9/8,4. Довгострокові зобов'язання - 0/0. Поточні зобов'язання - 411,2/350,2. Чистий прибуток (збиток) 3,5/7,3. Середньорічна кількість акцій (шт.) - 10974/10974. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 0/0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 0/0.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.rmk.com.ua.

Директор ПРАТ «Херсонський РМК» Арепєв В.А.

04.04.2017г.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Ареп'єв Валерий Анатотiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

04.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02132616

4. Місцезнаходження

Херсонська , д/н, 73036, м.Херсон,, вул. 40 рокiв Жовтня, буд.136

5. Міжміський код, телефон та факс

(0552) 34-44-50 (0552) 34-44-50

6. Електронна поштова адреса

rmk@utel.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

rmk.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, Товариство не здiйснило випуску боргових цiнних паперiв та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Протягом звiтного року позачерговi збори акцiонерiв емiтентом не проводилися, загальнi збори акцiонерiв призначенi на 30.042013р. не вiдбулися у зв'язку iз вiдсутнiстю кворума. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Протягом звiтного перiоду Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало та операцiй з ними не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не мало. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв, iстотних фактiв не траплялось, особлива iнформацiя не надавалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена згiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ).


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 802403

3. Дата проведення державної реєстрації

25.07.1994

4. Територія (область)

Херсонська

5. Статутний капітал (грн)

54873

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

18

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.12 РЕМОНТ I ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ"

43.22 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ"

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, виконавчий орган, Наглядова рада, Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26004002358316

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на початок виконання робiт пiдвишеної небезпеки

162.10.65-45.31.1

21.12.2010

Управлiння Держгiрпромнагляду по Херсонськiй областi

Необмежена

Опис

д/в

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ареп'єв Валерiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016  3 роки

9) Опис

Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Директора Товариства належить: 1) прийняття рiшення про укладення договорiв, контрактiв у межах її компетенцiї; 2) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi затверджуються iншими органами Товариства; 3) прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам; 4) прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; 5) щодо працiвникiв апарату управлiння Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства: - прийняття на роботу, переведення на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи; - визначення умови оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i вiдпусток; уповноваження своїм рiшенням вiдповiдних працiвникiв на прийняття рiшень з певних питань, вiднесених до компетенцiї Директора Товариства, вчинення правочинiв вiд iменi Товариства, представлення iнтересiв Товариства, видання наказiв та розпоряджень, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства, вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства. В звiтному роцi отримував винагороду згiдно штатного розкладу. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На будь-яких iнших пiдприємствах не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ареп'єв Валерiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.05.2016 не визначено

9) Опис

Здiйснює ведення бухгалтерського та податкового облiку Товариства, в бухгалтерському облiку вiдображає всi здiйсненi господарськi операцiї. Має право другого пiдпису документiв. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розпису. Посадова особа протягом звiтного перiоду не переобиралась. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тихомиров Василь Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електромеханiк ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження: 1) укладає контракт з Директором Товариства; 2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань; 3) вiд iменi Наглядової Ради: - встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; - визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; - розглядає звiти Директора Товариства; - погоджує призначення та звiльнення працiвникiв Товариства за посадами: заступника Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства. 4) за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Директора або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства. У звiтному роцi, посадова особа, як Голова Наглядової Ради, винагороду не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тихомиров Василь Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електромеханiк ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження: 1) укладає контракт з Директором Товариства; 2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань; 3) вiд iменi Наглядової Ради: - встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; - визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; - розглядає звiти Директора Товариства; - погоджує призначення та звiльнення працiвникiв Товариства за посадами: заступника Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства. 4) за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Директора або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства. У звiтному роцi, посадова особа, як Голова Наглядової Ради, винагороду не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаркуша Анатолiй Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

15.03.2017г.

Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (місцезнаходження: 73036, місто Херсон, вул.40-років Жовтня, буд. 136; код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2017 року о 10:00 за адресою: м.Херсон, вул.40-років Жовтня,136, кабінет директора. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт). Проект порядку  денного: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2016 рік. 6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів. 8. Про внесення змін до статуту Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», буде складено станом на 24 годину 25.04.2017року. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»  за адресою: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 136 в кабінеті директора з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)., а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович. Телефон для довідок: Телефон для довідок : 0552 34-44-50.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www. rmk.pat.ua.  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.): Усього активів - 607,8/510,5. Основні засоби - 233,6/217,8. Довгострокові фінансові інвестиції - 0/0. Запаси - 175,3/152,6. Сумарна дебіторська заборгованість - 122,1/86,3. Грошові кошти та їх еквіваленти - 11,9/53,8. Нерозподілений прибуток - -946,2/-941,9. Власний капітал - 95,0/99,3. Статутний капітал - 54,9/54,9. Довгострокові зобов'язання - 0/0. Поточні зобов'язання - 512,8/411,2. Чистий прибуток (збиток) - -47,7/3,5. Середньорічна кількість акцій (шт.) - 10974/10974. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 0/0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 0/0.

Директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович.

15.03.2017г.

Особлива інформація

Особлива інформація

 

Тип информації                    Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата проведення зборів       29.04.2017

Дата публікації                    

Найменування емітента      Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Юридична адреса                73036, місто Херсон, вул.40-років Жовтня, буд.136

Керівник                               Ареп‘єв Валерій Анатолійович - Директор. Тел: 0552 34-44-50

Эл. почта:/ E-mail: rmkava@gmail.com                                     

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

 

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2017 року о 10:00 за адресою: м.Херсон, вул.40-років Жовтня,136. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт)

 

Проект порядку  денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії  Барсук Л.І., члена лічильної комісії:  Ареп'єва І.А.

Лічильна комісія в данному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

 

2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

 

4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

 

5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2016 рік.

Проект рішення: дивіденди за 2016 рік не нараховувати. Прибуток направити на розвиток підприємства.

 

6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річні результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

7. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів.

Проект рішення: затвердити значні правочині, які можуть вчинятися директором на необмежену суму протягом наступних 3- х років з дня проведення зборів та були вчинені на протязі 2016 року.

 

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

Згідно розпорядження №80р від 19.02.2016 року яке підписав Херсонський міський голова  «Про виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», район та 93 вулиці, провулки, сквери, парки, проспекти в Херсоні отримали нові назви. У звязку з цим внести зміни до статуту Товариства:

«Місцезнаходження Товариства: 73036, Україна, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 136»

Викласти в редакції

«Місцезнаходження Товариства: 73036, Україна, м.Херсон, вул. вул. Університетська, 136»

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», буде складено станом на 24 годину 25.04.2017року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»  за адресою: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 136 в кабінеті директора з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)., а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович. Телефон для довідок: Телефон для довідок : 0552 34-44-50.

 

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www. rmk.com.ua.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

 

2015 р.

2016 р.

Усього активів

607,8

510,5

Основні засоби

233,6

217,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

175,3

152,6

Сумарна дебіторська заборгованість

122,1

86,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

11,9

53,8

Нерозподілений прибуток

-946,2

-941,9

Власний капітал

95,0

99,3

Статутний капітал

54,9

54,9

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

512,8

411,2

Чистий прибуток (збиток)

-47,7

3,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10974

10974

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12

12

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 15.03.2017 №50(2555)

 

03.05.2016г.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальнівідомості.
1. Повне найменування емітента:
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажнийкомбiнат".
2. Код за ЄДРПОУ: 02132616.
3. Місце знаходження: 73000, м. Херсон, вул.ю 40 рокiв Жовтня, буд 136.
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552 344450, 344440.
5. Електронна поштова адреса: rmk@utel.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко вовикористовується емітентом для розкриття інформації: rmk.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення:
Рiшенням наглядової ради вiд 30.04.2016 р. припинено повноваження директора Ареп'єва Валерiя Анатолiйовича у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Частка, якою володiє в cтатутному капiталi емiтента -16,9209%. Перебував на посадi з 16.02.2012 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням наглядової ради вiд 30.04.2016 р.( наказ вiд 04.05.2016 № 57К) обраний директором Ареп'єв Валерiй Анатолiйович з необмеженим строком повноважень Частка, якою володiє в cтатутному капiталi емiтента - 16,9209%. Згоди на розкриття паспортнихданих не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2016 р. припинено повноваження голови наглядової ради Тихомирова Василя Сергiйовича у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 1,3522%. Перебував на посадi з 16.02.2012 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашено їсудимостi за корисливi та посадовiзлочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2016 р. обраний головою наглядової ради Тихомиров Василь Сергiйович зi строком повноважень - 3 роки. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 1,3522%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 09.04.2016 р. припине ноповноваження члена наглядової ради Гаркуши Анатолiи Павловича у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталiемiтента - 0,2424%. Перебував на посадi з 16.02.2012 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2016 р. обраний членом наглядової ради Гаркуша Анатолiй Павлович зi строком повноважень - 3 роки. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,2424%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2016 р. припинено повноваження члена наглядової ради Балбекiна Анатолiя Iвановича у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 1,1645%. Перебував на посадi з 16.02.2012 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не нає.
Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2016 р. обраний членом наглядової ради Беляєв Володимир Миколайович зi строком повноважень - 3 роки. Частка, якою володiє в статутному капiталiемiтента - 0,7782%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2016 р. припинено повноваження ревiзора Наталiча Олександра Михайловича у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 1,5946%. Перебував на посадi з 16.02.2012 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2016 р. обраний ревiзором Наталiч Олександр Михайловича зi строком повноважень - 3 роки. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 1,5946%. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.05.2016 згiдно наказу № 58К звiльнено головного бухгалтера Журавльову Олену Володимирiвну. Частки у статутному капiталi не має. Згоди на розкриття паспортнихданих не надано.
04.05.2016 згiдно наказу № 59К призначено головним бухгалтером Ареп'єва Валерiя Анатолiйовича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 16,9209%. Згоди на розкриття паспортнихданих не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ІІІ. Підпис:
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Ареп'єв Валерiй Анатолiйович.

04.04.2016г.

Cеминар по работе с аппаратом Self Cooking Center

  Уважаемые дамы и господа!

 

Компания Рациональ – лидер в области производства теплового оборудования для профессиональной кухни – занимается разработкой новых технологий, позволяющих оптимизировать производственные процессы на Вашей кухне и экономить ресурсы и расходные материалы, используемые при приготовлении блюд. Рациональ работает со множеством предприятий общественного питания, кейтеринговых компаний и ресторанов во всем мире и предлагаем Вам сотрудничество.  

Компания Рациональ проводит семинары по работе с аппаратом Self Cooking Center. Этот аппарат дает возможность оптимизировать производственный процесс приготовления пищи.

 

Self Cooking Center позволяет с легкостью осуществить множество операций, отнимающих у повара время, которое так необходимо в искусстве приготовления:

*      Приготовление крупных кусков мяса по всей гастрономической линии, включая от ростбифа до карбоната, птицы, рыбы, овощей, пиццы, различных гарниров;

*     Контроль уровней загрузки и возможность смешанной загрузки (разные сорта и размеры);

*      Кулинария: гриль, панировка, картофель фри;

*     Кондитерское производство;

*      Ночное приготовление, финишинг (регенерация);

*      Автоматическая мойка без дополнительного контроля персонала.

 

АО "Херсонский ремонтно-монтажный комбинат» (www.rmk.com.ua), совместно с представительством компании RATIONAL AG (www.rational-russia.ru) планирует проведение мастер-класса в апреле 2016 года. Следите за новостями

 

 

Новые знания об оборудовании наших поставщиков обязательно помогут Вам в повседневной работе и бизнесе!

С уважением,

Арепьев Валерий Анатольевич
Директор

АО "Херсонский ремонтно-монтажный комбинат"
Мобильный тел.: / Mobile tel.:  +38 050 318 66 52
Ел. почта:/ E-mail: rmkava@gmail.com
Ел. почта:/ E-mail: rmk@utel.net.ua

03.04.2016г.

Выставочный салон торгово-технологического оборудования.


АО «Херсонский РМК» успешно работает на украинском рынке 60 лет. За это время мы завоевали доверие и уважение клиентов и партнеров, постоянно расширяя ассортимент товаров и услуг.

Основной целью нашей компании является продвижение инновационного оборудования, новых технологий, а также интересных идей на рынок Украины. В своем развитии мы ориентируемся на потребителя, на то, чтобы как можно лучше удовлетворить его потребности. Компания постоянно думает об оптимизации соотношения цены и качества.

На базе АО «Херсонский РМК» открыто несколько выставочных салонов:

- салон торгового и холодильного оборудования;

- салон технологического оборудования;

- салон по продаже РРО, весов, расходных и упаковочных материалов;

- салон по продаже компрессоров, холодильных комплектующих, фреона;

- салон профессиональной посуды для баров, ресторанов и кафе.

Компания стремится, чтобы посетители Выставочного салона имели возможность в родном городе ознакомиться не только с традиционным оборудованием для оснащения предприятий торговли, общественного питания , но и с новинками , которые поступают на украинский рынок.

К услугам наших клиентов сервисные центры :

- сервисный центр по ремонту и обслуживания РРО и весового оборудования;

- сервисный центр по ремонту холодильного и технологического оборудования;

- отдел по подбору и просчету холодильных камер;

- отдел по подбору систем кондиционирования и вентиляции.

03.04.2016г.

Профессиональная посуда для отелей, ресторанов, баров.

Вот уже более года в компании открыто новое направление: профессиональная посуда для отелей, ресторанов, баров.

АО «Херсонский РМК» имеет выставочный салон профессиональной посуды, где мы представляем владельцам кафе, баров и ресторанов возможность выбрать продукцию известных производителей мира: Чехии, Турции, Германии, Польши, Украины, Беларуссии, Италии и т. д.

Компания тесно и плодотворно сотрудничает с лучшими ресторанами, гостиницами, барами, казино, крупными магазинами, салонами и универмагами города. Ассортимент нашей продукции широко представлен также и в нашем филиале г. Николаеве . Планирует открыть такой -же салон и в г. Н. Каховка.

Основной целью нашей компании является продвижение инновационных продуктов, а также новых и интересных идей на рынок Украины. В своем развитии мы ориентируемся на потребителя, на то, чтобы как можно лучше удовлетворить его потребности. Торгуя предметами современного дизайна, мы не забываем о традиционных формах. Компания постоянно думает об оптимизации соотношения цены и качества.

Опытные менеджеры при желании клиента помогут подобрать всю необходимую посуду и аксессуары для предприятия любого формата, стремясь, чтобы каждый клиент мог добиться неповторимости своего предприятия.

03.04.2016г.Поєднання якості та надійності
М’ясопереробна галузь є однією із найпривабливіших та найдинамічніших в Україні. Вітчизняна продукція поволі витісняє з нашого ринку імпорт. Своєю чергою, споживач нині вимагає від виробників справді натуральної та смачної м’ясної продукції, яку можна одержати, використовуючи лише професійне обладнання високої якості. Устаткування для подрібнення, нарізання та
перемішування м’ясних напівфабрикатів пропонує ЗАТ «Херсонський РМК», який працює на українському ринку близько півстоліття.
Про технічні характеристики, особливості роботи устаткування розповідає комерційний директор підприємства Ірина Ареп’єва.
– Нині наші замовники дедалі частіше вибирають устаткування, яке дає змогу більш якісно виконувати операції під час
технологічного процесу. Це нас тішить, оскільки полегшує співпрацю із клієнтом на різних стадіях: купівлі, монтажу, а відтак,
сервісного обслуговування. Устаткування повинне забезпечити максимальну продуктивність роботи за весь період експлуатації,
тому виробники особливу увагу приділяють якості матеріалів, з якого виготовлене обладнання.
Оновними нашими замовниками є міні-виробництва, ресторани, кафе, заготівельні цехи для напівфабрикатів та супермаркетів.
Останнім часом зріс сегмент міні-виробництв ковбас та рибних напівфабрикатів.
Вартість обладнання для подрібнення м'яса безпосередньо залежить від основних технічних характеристик – діаметра решітки,
габаритів, кількості та якісних характеристик ножів, споживання енергоресурсів.
Переробка м'яса починається з розбирання напівтуші, яку розпилюють дисковими пилами на шматки певних розмірів. Для
нарізання заморожених м'ясних блоків, напівфабрикатів м’яса та костей використовують стрічкові пили. Наша компанія пропонує на ринку різноманітний асортимент пил, які виробляють підприємства «КТ» (Фінляндія), «SIRMAN» (Італія), «FIMAR» (Італія).
Вони оснащені важелем, що дає змогу безпечно подавати напівфабрикат під час розпилювання, – при цьому полотно виконує рівний, гладкий зріз без дроблення кістки. Замовник може вибрати стрічкову пилку залежно від розміру полотна, що варіюється від 1570 до 3125 мм. Корпус пил для обладнання виробництва компанії «КТ» виконаний з нержавіючої сталі, – вони добре зарекомендували себе на вітчизняному ринку.
Для одержання фаршу рублених напівфабрикатів (гамбургерів, котлет, відбивних тощо) виробникам рекомендують
використовувати вовчки. За конструкцією промислові вовчки мало відрізняються від побутових м'ясорубок, вони легкі у
користуванні й надійні в роботі. Найважливіша частина вовчка – різальний механізм, що може бути плоским і конічним.
Нині у виробників мають попит вовчки із плоским різальним механізмом, що складається із ножів і решіток. Принцип дії вовчка
такий, як у м'ясорубках, решітки нерухливі, а ніж обертається, при цьому відбувається подрібнення м’яса. Завдяки плоским
різальним механізмам легше регулювати ступінь притискання решіток, а продуктивність вовчка залежить і визначається
частотою обертання ножів. Що більша швидкість нарізання, що спричинює більшу частоту подрібнення на поверхні контакту
ножа й решітки, то кращу якість зрізу одержує виробник, працюючи на цьому обладнанні. Також різко зростає питомий тиск, що
забезпечує найкраще нарізання твердої сполучної тканини. Проте, треба зазначити, що при цьому значно підвищується
температура в зоні контакту різальної частини інструмента із м’ясопродуктом.
Нашим клієнтам ми рекомендуємо вовчки компанії «КТ» (Фінляндія). Наявність двох двигунів дає змогу використовувати
автоматичні вовчки як для подрібнення, так і для змішування складного фаршу; завдяки отворам у кришці оператор має
можливість візуально контролювати якість перемішування й додавати необхідні інгредієнти без зупинки двигуна.
Жирне м'ясо на вовчку погано подрібнюється, перетирається, повільно проходить через отвори, особливо якщо має високу
температуру. У цьому випадку краще використовувати для подрібнення м’яса кутери. Вони дають змогу отримати однорідну
гомогенну структуру фаршу з максимальною вологопоглинальною здатністю, що забезпечує високий відсоток виходу готової
продукції. Кутери фірми «SIRMAN» повністю відповідають усім цим вимогам.
Ступінь подрібнення компонентів сировини для ковбасних виробів різний. М'ясо для виробництва варених ковбас, сосисок,
сардельок і м'ясних хлібів спочатку подрібнюють на вовчках та машинах тонкого подрібнення, наприклад колоїдних млинах або
емульситаторах.
Для прикладу, емульситатор типу Я2–ФЮТ відповідає міжнародним гігієнічним вимогам. Він призначений для безперервного
тонкого подрібнювання фаршу під час виробництва ковбасної продукції, сардельок, сосисок, м'ясних хлібів та паштетів із
субпродуктів.
Подрібнювач складається з бункера, високошвидкісної різальної голівки, приводу й пристрою для блокування, що гарантує
безпечні умови роботи. Пристрій всмоктує фарш із бункера, здійснює однофазне подрібнення й вивантажує сировину або в
ємність, або по трубі безпосередньо в бункер, де відбувається процес шприцювання. Подрібнена сировина має здатність до
високого вологопоглинання внаслідок однофазності подрібнення (збереження «живої» клітковини), що поліпшує якість готових
ковбасних виробів, унеможливлює набухання після термічного оброблення й охолодження.
Перед подрібнюванням вихідна сировина повинна мати температуру 0–+2ºC. Під час подрібнення м’яса фарш нагрівається на 2 – 5ºC. Для зниження вихідної температури потрібно використовувати лід.
Для подрібнення м'яса в ресторанах, міні-виробничих цехах супермаркетів використовують м'ясорубки торгових марок «FAMA»,
«SIRMAN» (Італія), а також «РПУПТ Торгаш» з Білорусі. Вони виготовлені з нержавіючої сталі з різною комплектацією ножів і
ґрат. Моделі «FAMA» обладнані самозагострювальними ножами, завантажувальні лійки розроблені відповідно до міжнародних
стандартів безпеки. Комплектація 1/2 унгера – підрізні решітки, решітки з отвором ø3 мм, двобічний ніж; цілий унгер – підрізні
решітки, дві решітки з отворами ø5 і ø3 мм та дві двобічні.
Для нарізання м'яса на тонкі шари й кубики (печінки, філе птахів, риби, деяких видів овочів і фруктів) призначені слайсери FS-19 фірми «КТ». Спочатку сировину шматками до 1,5 кг/с завантажують у слайсер, який працює, а звідси сировина потрапляє у ємність для готової продукції.
Для приготування натуральних порційних напівфабрикатів, антрекотів та відбивних потрібно розм'якшити структуру. Для цього
використовують тендерайзер KT-P фірми «КТ», в якому ножовий пристрій виготовлений з високоякісної загартованої сталі і має
84 ножі та 888 голок на двох вальцях.
Отже, ЗАТ «Херсонський РМК» надає замовникові повний спектр різноманітного устаткування для подрібнювання м'яса.
Також наше підприємство надає виробникам можливість підібрати устаткування різних цінових категорій із залученням нових
технологій. Наші фахівці відслідковують новітні розробки для подрібнення м'яса, виробництва ковбаси й напівфабрикатів тощо.
Сподіваємося, що усі світові іновації також будуть доступні нашим замовникам, що дасть їм змогу повніше реалізувати свої плани.
Арепьева И.А.

29.03.2016г.Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Ареп'єв Валерий Анатотiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.03.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02132616

4. Місцезнаходження

Херсонська , д/н, 73036, м.Херсон,, вул. 40 рокiв Жовтня, буд.136

5. Міжміський код, телефон та факс

(0552) 34-44-50(0552) 34-44-50 (0552) 34-44-40(0552) 34-44-40

6. Електронна поштова адреса

rmk@utel.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.03.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

rmk.com.ua

в мережі Інтернет

29.03.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, Товариство не здiйснило випуску боргових цiнних паперiв та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Протягом звiтного року позачерговi збори акцiонерiв емiтентом не проводилися, загальнi збори акцiонерiв призначенi на 30.042013р. не вiдбулися у зв'язку iз вiдсутнiстю кворума. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Протягом звiтного перiоду Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало та операцiй з ними не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не мало. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв, iстотних фактiв не траплялось, особлива iнформацiя не надавалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена згiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ).

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 802403

3. Дата проведення державної реєстрації

25.07.1994

4. Територія (область)

Херсонська

5. Статутний капітал (грн)

54873

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

18

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.12 РЕМОНТ I ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ"

43.22 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ"

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори, виконавчий орган, Наглядова рада, Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26004002358316

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на початок виконання робiт пiдвишеної небезпеки

162.10.65-45.31.1

21.12.2010

Управлiння Держгiрпромнагляду по Херсонськiй областi

Необмежена

Опис

д/в

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ареп'єв Валерiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.02.2014 3 роки

9) Опис

Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Директора Товариства належить: 1) прийняття рiшення про укладення договорiв, контрактiв у межах її компетенцiї; 2) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi затверджуються iншими органами Товариства; 3) прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам; 4) прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; 5) щодо працiвникiв апарату управлiння Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства: - прийняття на роботу, переведення на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи; - визначення умови оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i вiдпусток; уповноваження своїм рiшенням вiдповiдних працiвникiв на прийняття рiшень з певних питань, вiднесених до компетенцiї Директора Товариства, вчинення правочинiв вiд iменi Товариства, представлення iнтересiв Товариства, видання наказiв та розпоряджень, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства, вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства. В звiтному роцi отримував винагороду згiдно штатного розкладу. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На будь-яких iнших пiдприємствах не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавльова Олена Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "Техтранссервiс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.02.2012 не визначено

9) Опис

Здiйснює ведення бухгалтерського та податкового облiку Товариства, в бухгалтерському облiку вiдображає всi здiйсненi господарськi операцiї. Має право другого пiдпису документiв. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розпису. Посадова особа протягом звiтного перiоду не переобиралась. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тихомиров Василь Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електромеханiк ЗАТ "Херсонський РМК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.02.2014 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження: 1) укладає контракт з Директором Товариства; 2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань; 3) вiд iменi Наглядової Ради: - встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; - визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; - розглядає звiти Директора Товариства; - погоджує призначення та звiльнення працiвникiв Товариства за посадами: заступника Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства. 4) за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Директора або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства. У звiтному роцi, посадова особа, як Голова Наглядової Ради, винагороду не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тихомиров Василь Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Середня

<

24.03.2016г.

Пароконвектоматы. На чем остановится.


Основным оборудованием горячих и доготовочных цехов является тепловое оборудование и как главная составляющая тепловой линии - пароконвектоматы.

  Ассортимент продукции, приготовленной в пароконвектоматах способен удовлетворить самых требовательных покупателей. Это блюда из рыбы и мяса, птицы, овощей и круп.

Пароконвектомат немецкой фирмы Rational позволяет приготовить до 70% продукции цеха.

Последние модификации   позволяют в значительной степени интенсифицировать производство, экономить на сокращении потерь при термической обработке продуктов и, что самое главное, – добиваться недостижимого ранее качества продукции.

Какие же блюда дает возможность приготовить данное оборудование.

Надеемся данная информация поможет шеф-поварам и завпроизводством, а также владельцам принять правильное решение при выборе фирмы и марки пароконвектоматов.

Предлагаем следующие марки пароконвектоматов  фирмы Rational.

Программируемый пароконвектомат. 6xGN 1/1. Встроенный парогенератор. 5 режимов приготовления пищи:пар, 30 – 130 С; конвекция, 30 – 300 С; комбинированный режим, 30 – 300 С; регенерация. Программное управление (выбор до 350 12-ти ступенчатых встроенных программ). 5 скоростей вентилятора. Встроенный ручной душ. Автоматический контроль влажности. Система Self Cooking Control самостоятельно распознает размер, объ6ем, степень заморозки продукта и автоматически устанавливает температуру, влажность, скорость циркуляции воздуха в соответствии с заданными требованиями.

SCC 61

Rational (Германия)

771х847х757

10 / 380В

Программируемый пароконвектомат. 6xGN 1/1. Встроенный парогенератор. 5 режимов приготовления пищи:пар, 30 – 130 С; конвекция, 30 – 300 С; комбинированный режим, 30 – 300 С; регенерация. Программное управление (выбор до 350 12-ти ступенчатых встроенных программ). 5 скоростей вентилятора. Встроенный ручной душ. Автоматический контроль влажности. Система Self Cooking Control самостоятельно распознает размер, объ6ем, степень заморозки продукта и автоматически устанавливает температуру, влажность, скорость циркуляции воздуха в соответствии с заданными требованиями.

SCС 101

Rational (Германия)

771х847х1017

19 / 380В

 

 

Приготовление больших кусков мяса.

            Пароконвектомат фирмы Rational с системой  Self Cooking Control такие как SCC 61и SCС 101 позволяют приготовить большие куски мяса, которые обычно прожариваются, подрумянены и сочные, как например, жаркое из свинины, жаркое из говядины, телячья рулька и много другое. Также подходит для мяса в слоеном тесте или кляре, как например, говяжье филе в тесте Веллингтон. Для всех типичных тушеных блюд, как рулеты, гуляш, рагу или жаркое из маринованной говядины. Мясо становится особенно нежным и легко разделяется на порции.

 

Подходит для всех больших кусков мяса, которые обычно варятся в жидкости, как например, огузок, суповое мясо, копченая присоленная свинина, окорок, сосиски. Отлично также для приготовления паштетов. Благодаря автоматической паузе вы сможете готовить ночью

 Жаркое большой массы

  Вы можете готовить в одной загрузке разные по размеру куски мяса.

Куски мяса, который должны достичь одинаковой степени готовности, например, «прожаренный», могут готовиться в одной загрузке, например, жаркое из свинины вместе с жарким из говядины, телячья грудинка, ножки, свиная грудинка, жаркое с корочкой, утка и гусь. При этом куски могут быть разными по размеру . Термокерн вставляйте в самый маленький кусок мяса

Используйте свой аппарат круглые сутки. Даже если вас нет на кухне, аппарат работает для вас. Для приготовления в ночное время подходят процессы приготовления «Ночное жарение», «Тушение“ и «Щадящая варка».

В ночное время готовьте все виды больших кусков мяса, будь это говядина, телятина, свинина или баранина, а также мясной рулет, рулеты, гуляш, гуси, утки и индейки. Качество блюд после ночного приготовления выдающееся, мясо становится особенно нежным и сочным. Возможность приготовления ночью очень весомое преимущество пароконвектоматов  фирмы Rational с системой  Self Cooking Control, такие как SCC 61и SCС 101,перед другими производителями. Это особенно ощутимо при готовке для банкетов и больших застольев. В чем же приимущество ночного приготовления?

 

Преимущества приготовления в ночное время:

1. Особенно нежная и сочная консистенция мяса

2. Выдающееся качество бульонной основы для лучших соусов

3. Минимизация потери веса и потерь при резании

4. Экономия на электроэнергии по ночным тарифам

5. Выигрыш по производительности благодаря 24-часовому использованию

6. Разгрузка персонала

Для блюд, обычно готовящихся на сковороде, с хорошим подрумяниванием и сочностью, как например, ромштекс, свиная спинка, отбивная котлета, филе или медальоны из различных  видов мяса. С помощью решетки CombiGrill вы получите великолепный узор гриля. Загрузите на решетку CombiGrill

охлажденное сырое мясо и получите прекрасный результат гриля.

Для всех светлых видов птицы целиком или частями, цыпленок-гриль, штубенкюкен, цесарка, перепел или каплун. Вы получаете подрумяненную хрустящую и очень сочную птицу.

Подходит для всех панированных продуктов из птицы, таких как цыпленок для запекания, куриный шницель, Кордон Блю или куриные нугеты. Птица зажаривается с хрустящей корочкой, подрумяненная и сочная.

Этот процесс приготовления идеален для приготовления пропаренной курицы или индюка, для салатов или фрикасе, суповой курицы, а также для приготовления паштетов и галантинов. Специально для птицы с низким содержанием жира. Вы получите подрумяненных и сочных

индеек, грудки индейки, ножки индейки или жаркое-рулет из индейки.

   

 

 

Идеально для хрустящих нежных гусей или уток, целиком, ножки или грудку. Особенно сочной будет утиная грудка,прожаренная   до розовой степени готовности. Эта настройка отлично подходит для приготовления обычной пекинской утки с несравненно хрустящей кожей.

Все продукты, которые нужно быстро обжарить с корочкой, такие как куриные крылышки, струганина, ножки птицы или кусочки грудки цыпленка.

 

 

 

 

Рыба

Любая рыба, с кожей и без, филе или целиком, жарится или готовится на гриле и становится очень сочной и хрустящей, например, стейк из лосося, форель целиком или филе окуня. Подходит для всех видов маринованной рыбы или филе, а также рыбных блюд с овощной или картофельной начинкой/корочкой. Рыба становится очень сочной. Панированные рыбные блюда всех видов, например, сайда, рыбные палочки или панированная камбала становятся сочными, золотистыми и хрустящими. Любая рыба, целиком или филе, получается нежной, сочной и без проступающего белка. Также подходит для изготовления деликатесных рыбных паштетов.

Подходит для приготовления замороженного рыбного филе или рыбных полуфабрикатов. Морепродукты для закусок или салатов, свежие или замороженные, щадяще готовятся на пару, например, осьминог, каракатица или креветки. Маленькие кусочки рыбы или тонкое филе, а также жареные креветки, в которые нельзя вставить термокерн, хорошо подрумяниваются и сочно прожариваются.

Гарниры

 Здесь вы готовите на пару все виды овощей, свежие и глубок.заморозки.

LevelControl® делает возможным удобный контроль за различными продуктами.

Для всех овощей-гриль, например, для закусок. С помощью решетки CombiGrill вы получите великолепный узор гриля. Подходит для всех сортов риса, неважно какого происхождения, а также для других блюд из злаковых, как например, перловая крупа, кускус или киноа. Пожарьте свежесваренный рис как блюдо на сковородке вместе с овощами, мясом или полос ками рыбы.

Некрупные макаронные изделия, как например, перья и тортеллини, готовьте прямо в соусе. Отлично для приготовления большого количества без предварительной варки макаронных изделий. Здесь отлично получаются все виды овощных или макаронных запеканок. Особенно подходит для запеченных овощей, например, фаршированных баклажанов.мДля типичных закусок, которые обычно готовятся во фритюре

Картофель

  Подходит для хрустящего картофеля кружками и палочками, свежего, полуфабрикатов или глубокой заморозки. Здесь вы можете удобно, без контроля, независимо от объема загрузки приготовить запеченный картофель или другие картофельные запеканки. Здесь вы готовите все виды картофеля с кожурой и без. Также подходит для кореплодов таро или всех твердых овощей, например, брюквы. Для целого картофеля или больших кусков, которые обычно запекаются в печи. Подходит для всего имеющегося в продаже картофеля-фри. С помощью CombiFry® вы приготовите картофель-фри без добавления жира или масла для фритюра. Вы можете готовить в этом процессе все полуфабрикаты: весенние рулеты, картофельные котлеты и многое другое. Здесь отлично получаются картофельные клецки, хлебные клецки При приготовлении во фритюре вам не понадобится дополнительного жира или масла для фритюра. Содержание жира в вашем картофеле-фри намного ниже обычных способов приготовления. Если вы хотите дополнить вкус вашего картофеля-фри, в конце добавьте несколько капель свежего растительного масла в картофель-фри.

Выпечка

 Подходит для сахаросодержащего теста, например, бисквитного теста или теста для кекса. Здесь вы приготовите пироги и штрудели без настроек времени и температуры. Слоеное тесто или пикантное тесто, которые должны получиться с хрустящей гладкой корочкой, а также хлеб или булочки, удаются здесь лучше всего. Маленькие булочки вы можете готовить без термокерна, например, дрожжевые булочки. При выборе более низкой скорости вентиляции этот процесс выпечки подходит для круглого печенья и профитролей. Маленькие слоеные булочки и другие хрустящие булочки можно готовить без термокерна,  например, розетки, честерские булочки.

С этой настройкой готовятся пышные суфле Вы можете поставить подниматься дрожжевое тесто и опару с помощью процесса „расстойка“.

С помощью LevelControl® можно выпекать свежую и предварительно приготовленную пиццу и французскую пиццу.

 

Идеально для предприятия, работающего в режиме a la carte. Вы можете освежить ваш самостоятельно испеченный хлеб с помощью процесса „Finishing® Мучные изделия“ и каждый раз к началу обслуживания предлагать свежеиспеченный хлеб

Вы можете печь одновременно разные мучные изделия, если у них одинаковый размер, например, разное рождественское печенье. Если вы наполните свежее слоеное тесто рыбой, птицей или мясом, после выпечки вы получите теплые канапе или снэки.

 

Для завершения обработки множества тарелок или подносов на мероприятиях, таких как конференции, свадьбы, классический обед, семинары, кейтеринг и т.д. Для завершающей обработки приготовленных блюд для классического обслуживания в ресторанах, бистро, столовых, отелях. Роликовая загрузка с LevelControl®. Для завершающей обработки приготовленных блюд в емкостях для столовых, казино, предприятий общественного питания, буфетов и т.д. Finishing® с температурой внутри продукта особенно подходит для нарезанного жаркого, птицы или рыбы.

Для завершающей обработки уже приготовленных курицы, крупной птицы и жаркого. Для завершающей обработки готовых испеченных продуктов, которые нужно только освежить, например, булочки, багет, пироги на противне. Для завершающей обработки предварительно испеченных продуктов, например, пицца глубок. заморозки, французской пиццы, пиццы-багет  Проведение банкетных мероприятий для 90 гостей с помощью системы Finishing® Вам потребуется: 1 SelfCooking Center® 101, 3 кассета для тарелок (объем 32 тарелки), 3 транспортировочных тележки-кассеты, 3 Thermocover Подготовка Все спокойно предварительно подготовленные блюда охлаждены, например, в ящике холодильника. Припоступлении заказа блюда сервируются охлажденными на тарелке.

  Finishing® Полной готовности блюда достигают благодаря функции Finishing® в аппарате. Вы просто ставите тарелку в аппарат и нажимаете на дисплее соответствующий уровень. После закрытия двери начинается автоматический отсчет времени. У вас постоянно все под контролем. LevelControl® контролирует каждый уровень загрузки. Больше не о чем забывать. После Finishing® только залить соусом и украсить. Разумеется, Вы можете сделать быстрое жарение за минуту и добавить гарнир, приготовленный с помощью  Finishing®

            Таким образом Ассортимент продукции, приготовленной в пароконвектоматах способен удовлетворить самых требовательных покупателей.

 

Арепьева И.А.

23.03.2016г.Особлива інформація

Тип информації                     Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата проведення зборів        30.04.2016

Дата публікації                      23.03.2016

Найменування емітента        Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Юридична адреса                 73036, місто Херсон, вул.40-років Жовтня, буд.136

Керівник                                Ареп‘єв Валерій Анатолійович - Директор. Тел: 0552344450

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.04.2016 року о 10:00 за адресою: м.Херсон, вул.40-років Жовтня,136. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт)

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2015 рік.

6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

8. Припинення повноважень членів Ревізора та обрання нового Ревізора.

9. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів.

10. Про внесення змін до статуту Товариства.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», буде складено станом на 24 годину 26.04.2016 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»  за адресою: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 136 з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)., а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович. Телефон для довідок: Телефон для довідок : 0552 34-44-50.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

 

2015 р.

2016 р.

Усього активів

572,6

607,8

Основні засоби

249,6

233,6

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

208,7

175,3

Сумарна дебіторська заборгованість

92,4

122,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

3,3

11,9

Нерозподілений прибуток

-885,5

-946,2

Власний капітал

155,7

95,0

Статутний капітал

54,9

54,9

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

416,9

512,8

Чистий прибуток (збиток)

-47,7

131,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10974

10974

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

12

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені Відомості НКЦПФР № 55 від 23.03.2016 р.

03.02.2010г.

Овощерезки в собственном производстве и торговле.

 

            На современном этапе собственные производства тесно переплетаются с торговлей. Наряду с классическими овощными цехами в индустрии питания овощные цеха все шире присутствуют и в сфере торговли, а также возращаются в индустрию производства полуфабрикатов. Рассмотрим, какое оборудование по переработке овощей используются на украинском рынке на данный момент.

 

      Организация собственного производства салатов и овощных полуфабрикатов на территории торгового комплекса

Потребитель пресыщен огромным выбором товаров и количеством магазинов их предлагающих, индустрия питания приходит на помощь ритейлу, тесно переплетая торговлю и пищевые технологии. Собственные производства служат для удовлетворения потребительского спроса, для увеличения конкурентоспособности, рентабельности и прибыльности магазинов, собственные производства как нельзя помогают и получения дополнительной прибыли.

В чем же преимущества производства салатов и овощных полуфабрикатов на территории торгового комплекса:

       Возможность производить и продавать собственную уникальную продукцию.

      Создание собственного продуктового брэнда – это реклама торговой марки магазина, это привлечение покупателей.

      Большая норма прибыли на 30-40% (за счет отсутствия торговых посредников и использования товаров, продаваемых в магазине для собственного производства).

      Гарантированное качество продукции.

Упрощение логистики.

Как считают специалисты и подтверждено практикой, организация собственного производства может увеличить выручку магазина более чем  на 30%.

Покупатели, привлеченные возможностью приобретать свежие продукты собственных производств торгового предприятия, почти всегда становятся постоянными.

Как считают эксперты, сегодня наиболее успешно торгуют салатами собственного приготовления сетевые торговые предприятия (где, по некоторым оценкам, на сеть приходится продажа 3 тонн салатов в день), поскольку поток покупателей значителен. Несмотря на то, что у небольших магазинов или кулинарий стоимость готовой продукции может быть намного ниже, чем у сетевиков, им сложнее найти сбыт. Иногда приходится договариваться о поставке салатов с другими магазинчиками или кулинариями, хотя успешность салатного производства во многом зависит от того, как поставлена технология продаж в том или ином магазине.

При проектировании салатного цеха  одна из важнейших задач – правильно выбрать оборудование для резки овощей, и то, по какой технологии будет происходить резка – будут ли это сырые или вареные овощи, также необходимо учесть, какие обороты у овощерезки – они не должны превышать 350 об/мин, поскольку вареные овощи будут порезаны некачественно.

Решая эту задачу, специалисты отдают предпочтение безусловному лидеру в производстве оборудования для нарезки сырых и вареных овощей – оборудованию фирмы Robot Coupe.

Высокопроизводительная овощерезка СL 55 с индивидуальным набором ножей способна нарезать более тонны овощей в смену. Наличие в салатном цехе еще одной овощерезки (модель CL 50) позволяет разделить нарезку вареных и сырых овощей и значительно расширить ассортимент предлагаемых салатов.

Овощерезка может комплектоваться целым спектром съемных ножей.

 Съемные диски для овощерезок Robot Coupe


СЛАЙСЕРЫ

Размер пластины

CL 50 D

CL 52

R 502

0,8 мм

28069

1 мм

28062

2 мм

28063

3 мм

28064

4 мм

28004

5 мм

28065

6 мм

 

8 мм

28066

10 мм

28067

14 мм

28068

СЛАЙСЕРЫ волнистые

2 мм

27068

3 мм

27069

5 мм

27070

ТЕРКА

1,5 мм

28056

2 мм

28057

3 мм

28058

4 мм

28073

5 мм

28059

6 мм

 

7 мм

28016

9 мм

28060

Potatoes

27164

Parmesan

28061

редис 0,7 мм

 

редис 1 мм

28055

редис 3 мм

 

СОЛОМКА

2×2 мм

28051

2×4 мм

27072

2×6 мм

27066

2×8 мм

27067

3×3 мм

28101

4×4 мм

28052

6×6 мм

28053

8×8 мм

28054

РЕШЕТКА ДЛЯ КУБИКА

5×5 мм

28110

8×8 мм

28111

10×10 мм

28112

14×14 мм

28113

20×20 мм

28114

25×25 мм

28115

комплект для картофеля фри

8×8 мм

28134

Многие западные производители технологического оборудования пошли по пути усреднения скорости резки: некоторые модели могут работать с овощами любой стадии готовности, фактически являясь универсальными. Здесь нужно учесть, что, если шеф-повар планирует нарезать овощи необычными или сложными формами, необходимо очень тщательно подойти к выбору овощерезки и предварительно провести тест по работе оборудования на своем сырье. Поэтому многие производственники стремятся иметь в наличии два вида овощерезок – отдельно для сырых и отварных продуктов или качественную универсальную машину. Оборудование фирмы Robot Coupe достойно решает данную задачу.

ü      Овощные цеха предприятий общественного питания.

Для организации овощного цеха потребуется как механическое оборудование (картофелечистки, машины для мойки овощей), овощерезки,  так и нейтральное (столы, ванны, стеллажи).

Предприятия общепита, такие как рестораны, кафе, так как поток посетителей не сильно велик и, как правило, распределяется в течении определенного времени, и не носят пиковый характер как для столовых, предприятий питаний на производстве, домах отдыха.

Используют овощерезки небольшой производительности. Предлагаем овощерезки

фирмы Robot Coupe

Наименование

Модель

Производитель

Габаритные размеры,           мм

Мощ-ность, кВт

Овощерезательная машина (1500 об/мин; предназначена для сырых овощей; производительность до 40 кг/час; комплект ножей: слайсер 2мм; слайсер 4 мм; терка 2 мм; соломка 4х4 мм; соломка 8х8мм)

CL 25

Robot Coupe (Франция)

210х300х740

0.45

Овощерезательная машина (375 об/мин; предназначена для сырых и вареных овощей; производительность до 80 кг/час; комплект ножей: слайсер 2мм, слайсер 4 мм, терка 2 мм, соломка 4х4 мм, кубик 10х10мм). Металлический корпус двигателя.

CL 30

Robot Coupe (Франция)

210х300х740

0.5

Овощерезательная машина (375 об/мин; предназначена для сырых и вареных овощей; производительность до 80 кг/час; комплект ножей: слайсер 2мм, слайсер 4 мм, терка 2 мм, соломка 4х4 мм, кубик 10х10мм). Пластиковый корпус двигателя.

00.00.0000г.

АТ «Херсонський РМК» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.04.2012

ЗАТ «Херсонський РМК» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.04.2012 року о 10:00 за адресою: 73036, м. Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 136. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50.

 

 


 

все новости


НАШИ ОБЪЕКТЫ

все объектыПодобрать оборудование


Информация для акционеров


Простое создание сайтов и интернет магазинов
%alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5%
%alt_pic6%
© 2013 АО "Херсонский ремонтно-монтажный комбинат"
оборудование для предприятий общественного питания, холодильные витрины, холодильные камеры, кассовые боксы, стеллажи торговые, кассы, весы, клипсаторы, профессиональная посуда, барное оборудование, хлеборезки, системы кондиционирования и вентиляции
Дизайн, разработка
WEB - студия
Wezom
%alt_pic6%
%alt_pic7%   %alt_pic7%