alt_pic alt_pic   alt_pic   alt_pic
alt_pic alt_pic
%alt_pic2%   %alt_pic2%
%alt_pic3% %alt_pic3%   %alt_pic3%   %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3%

+38(067)984 46 88
+38(050)494 43 94
73036, Херсон, ул. 40 лет Октября, 136
irinarmk@gmail.com
08.00-18.00, ПН-ПТ,
СБ работает аварийно-сервисная служба

%alt_pic3%
%alt_pic3%
%alt_pic3% %alt_pic3%

НОВОСТИ

03.04.2018 года

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

нам 50 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достові...

Подробнее...

02.04.2018 года

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” за 2017 рік.

нам 50 Фірма "Трансаудит" код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463 ...

Подробнее...

21.03.2018 года

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
нам 50 Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбіна...

Подробнее...

все новости


Новости:


15.03.2017г.

Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Про проведення загальних зборів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (місцезнаходження: 73036, місто Херсон, вул.40-років Жовтня, буд. 136; код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2017 року о 10:00 за адресою: м.Херсон, вул.40-років Жовтня,136, кабінет директора. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:30 до 9:50. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт). Проект порядку  денного: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 5. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків за 2016 рік. 6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів. 8. Про внесення змін до статуту Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», буде складено станом на 24 годину 25.04.2017року. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат»  за адресою: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 136 в кабінеті директора з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю)., а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович. Телефон для довідок: Телефон для довідок : 0552 34-44-50.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www. rmk.pat.ua.  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.): Усього активів - 607,8/510,5. Основні засоби - 233,6/217,8. Довгострокові фінансові інвестиції - 0/0. Запаси - 175,3/152,6. Сумарна дебіторська заборгованість - 122,1/86,3. Грошові кошти та їх еквіваленти - 11,9/53,8. Нерозподілений прибуток - -946,2/-941,9. Власний капітал - 95,0/99,3. Статутний капітал - 54,9/54,9. Довгострокові зобов'язання - 0/0. Поточні зобов'язання - 512,8/411,2. Чистий прибуток (збиток) - -47,7/3,5. Середньорічна кількість акцій (шт.) - 10974/10974. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 0/0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 0/0.

Директор товариства - Ареп'єв Валерій Анатолійович.

все новости


НАШИ ОБЪЕКТЫ

все объектыПодобрать оборудование


Информация для акционеров


Простое создание сайтов и интернет магазинов
%alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5%
%alt_pic6%
© 2013 АО "Херсонский ремонтно-монтажный комбинат"
оборудование для предприятий общественного питания, холодильные витрины, холодильные камеры, кассовые боксы, стеллажи торговые, кассы, весы, клипсаторы, профессиональная посуда, барное оборудование, хлеборезки, системы кондиционирования и вентиляции
Дизайн, разработка
WEB - студия
Wezom
%alt_pic6%
%alt_pic7%   %alt_pic7%