alt_pic alt_pic   alt_pic   alt_pic
alt_pic alt_pic
%alt_pic2%   %alt_pic2%
%alt_pic3% %alt_pic3%   %alt_pic3%   %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3% %alt_pic3%

+38(067)984 46 88
+38(050)494 43 94
73036, Херсон, ул. 40 лет Октября, 136
irinarmk@gmail.com
08.00-18.00, ПН-ПТ,
СБ работает аварийно-сервисная служба

%alt_pic3%
%alt_pic3%
%alt_pic3% %alt_pic3%

НОВОСТИ

03.04.2018 года

Приватне акцiонерне товариство "Херсонський ремонтно-монтажний комбiнат"
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

нам 50 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достові...

Подробнее...

02.04.2018 года

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” за 2017 рік.

нам 50 Фірма "Трансаудит" код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463 ...

Подробнее...

21.03.2018 года

Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» (код за ЄДРПОУ 02132616) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
нам 50 Приватне акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний комбіна...

Подробнее...

все новости


Новости:


02.04.2018г.

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” за 2017 рік.


Фірма "Трансаудит"

код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463

65044, м. Одеса пр. Шевченка 2, тел. 0661-370872          

для листів 65026, м. Одеса аб. с.10       E-mail:   tau@te.net.ua  

 

Звіт незалежного аудитора

 щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” за 2017 рік.

 

1.      Адресат: власники цінних паперів та правління емітента.

2.      Вступний параграф.

 

2.1.1. Основні відомості про емітента.

Приватне акціонерне товариство “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат”, код за ЄДРПОУ 02132616, місце знаходження, 73036, м. Херсон вул. Університетська, 136,  телефони (0552) 344 450, 353 541, електронна адреса: mkava@gmail.com, дата первинної державної реєстрації (як закрите акціонерне товариство) – 25.07.1994 р., дата реєстрації приватним акціонерним товариством – 15.03.2012р. ,середня кількість працівників – 9,  кількість акціонерів – всього 84.

 

            2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів).

            Ми провели аудит фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва  Приватного акціонерного товариства  Херсонський ремонтно-монтажний комбінат що складається  з Балансу (форма № 1-м ) на 31.12. 2017р., Звіту про фінансові результати (форма № 2-м ) за 2017 р. на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативам , що закінчився на зазначену дату. Аудит виконано відповідно до приписів Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) і Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 зі змінами та доповненнями.

 

2.2. Відповідальність  управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів.

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;

- застосування обґрунтованих облікових оцінок  і розрахунків;

- дотримання вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО або розкриття всіх істотних відхилень від П(С)БО в примітках до  фінансового звіту;

- підготовку фінансового звіту згідно П(С)БО, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

- облік і розкриття у  фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття;

- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва;

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві;

- вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;

- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

 

2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено згідно з положеннями Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

3. Модифікована аудиторська думка щодо фінансових звітів.

 

3.1. Підстави для висловлення модифікованої думки.

 

3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора.

Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства – суб’єкта аудиту, а повинен висловити думку із застереженням або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Договір щодо аудиту було укладено в березні 2018 р.,  аудитора не було залучено до участі в річній інвентаризації.

 

3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності.

 

          В Приватному акціонерному товаристві  «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» не ведеться аналітичний облік додаткового капіталу.

3.2. Думка із застереженням.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередньому параграфі, який має суттєве, але не всеохоплююче значення, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства  “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати  звітного року (валюта балансу 456,8 тис. грн., чистий дохід 2290,5 тис. грн., чистий прибуток – 7,3 тис.грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.

 

4. Інша допоміжна інформація.

 

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.

 

За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів  акціонерного товариства виявиться  меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

 В Приватному акціонерному товаристві  “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” вартість чистих активів на кінець звітного та попереднього року (відповідно – 106,6 та 99,3 тис. грн.) суттєво більше статутного капіталу ( на кінець 2017 року більше на 51,7 тис. грн.). Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

 

4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом  цінних  паперів.

 

            Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства “Херсонський ремонтно-монтажний комбінат” є складовою частиною входить до складу Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 03.12.2013 р. N 2868 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712. із змінами, внесеними згідно рішень комісії  від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р.№ 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923. Вона також надається до органів державної статистики, державному реєстратору та до органів державної фіскальної служби

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних суттєвих невідповідностей не ідентифіковано.

 

4.3. Виконання товариством значних правочинів.

 

За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Аудитом не встановлено наявність значних правочинів в звітному році.

 

4.4. Стан корпоративного управління.

Корпоративне управління є система відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно відокремлює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства. Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.

Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Чинну в звітному році редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07. 2014 р. N 955.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" дають можливість сформулювати судження щодо:

відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту;

   достовірного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 р. за N 2180/24712 зі змінами та доповненнями  від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р. № 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923.

Наявність працюючих в товаристві пов’язаних осіб за визначенням МСА 550 "Пов’язані особи" природньо не призвело до будь-яких порушень.

 

4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства

 

Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства.

За результатами зазначеного виконання в Приватному акціонерному товаристві «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» не ідентифіковано  ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства.

 

     4.6. Стан бухгалтерського обліку у товаристві.

Суб’єктом аудиту виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на П(С)БО. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду”, і з огляду на аудиторський висновок за 2016 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності (беручи до уваги зміну нумерації рядків), встановлено, що початкові (2017 р.) залишки по рахунках товариства вважаються достовірними.

Облікова політика Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» відповідає вимогам статті 1 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства  фінансів України від 27.06.2013р. № 635, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Вона була визначена наказом по товариству від 02.01.2017 р. №1а.

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені в тисячах гривень з десятичним знаком.

Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192 та від 05.04.2014 р. № 401

       Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат», з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та чинним П(С)БО.

 

      4.7. Аналіз показників фінансової звітності.

Аналіз показників фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2017 р., а показники рентабельності - за 2017р

          Показники та формули їх розрахунку

Значення на 31.12. 2017р. (за 2017 р.)

Оптима-льне зна-чення

1.Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Поточної ліквідності або покриття

        Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу

К1.1= -------------------------------------------------

        Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

1.2. Термінової або швидкої ліквідності

 Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу рядки (1100-1110)

К1.2=  ----------------------------------------------

             Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

1.3. Абсолютної або критичної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165)

К1.3= ------------------------------------------------------------

            Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

 

 

 

0,71

 

 

 

 

 

0,26

 

 

0,02

 

 

 

більше 2,0

 

 

 

 

1,0-2,0

 

 

 

 

0,25 – 0,5

2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування

( покриття зобов’язань власним капіталом)

          Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

К2= ---------------------------------------------------

                   Підсумок І розділу пасиву 

 

 

 

 

3,3

 

 

 

 

менше 1,0

 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

         І розділ пасиву балансу

К3= -----------------------------------

        Всього за активами балансу

 

 

 

0,23

 

 

 

0.25-0,5

 

4. Рентабельність собівартості

чистий збиток (код рядку 2350 ф.2)

К4= ------------------------------------------------ х 100%

          (код рядку 2050 ф. 2)

 

 

 

0,54

 

5. Рентабельність реалізації

чистий  прибуток (код рядку 2350 ф.2 )

К5= --------------------------------------------х 100%

        (код рядку 2000 ф. 2)-

 

 

0,32

 

5. Рентабельність активів

чистий прибуток (код рядку 2350 ф.2 )

К5= ---------------------------------------------------х 100%

ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2)

 

 

1,51

 

 

більше 0

 

 

З таблиці вбачається, що фінансовий стан Товариства в звітному році був задовільним. Товариство господарювало з прибутками, але з низькою рентабельністю. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат».

Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво  вплинути на фінансово-господарський стан Приватного акціонерного товариства «Херсонський ремонтно-монтажний комбінат» та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються підстави для висловлення думки (відповідно до МСА 570 "Безперервність") про можливість безупинного функціонування Приватного акціонерного товариства „Херсонський ремонтно-монтажний комбінат ”,  як суб’єкта господарювання.

Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події"), не ідентифіковано.

                                                                                                                                           

5. Основні відомості про аудиторську фірму.

 

5.1. Фірма „Трансаудит” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010).

 

5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.11. 2020 р.)

 

5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026)

 

5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua

 

6. Дата і номер договору на проведення аудиту – договір  від 22.03.2018 р. № 18225, вартість виконаних аудиторських робіт згідно договору складає 15000 грн.

 

7. Дата початку та дата закінчення аудиту – відповідно 22.03.2018 р. – 30.03.2018 р.

 

8. Незалежний аудитор, директор фірми “Трансаудит”                             Кравченко Т.В.

    (чинний сертифікат АПУ № 007180 до 24.12. 2019 р.) 

  

            9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 30.03.2018 р.

 

все новости


НАШИ ОБЪЕКТЫ

все объектыПодобрать оборудование


Информация для акционеров


Простое создание сайтов и интернет магазинов
%alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5% %alt_pic5%
%alt_pic6%
© 2013 АО "Херсонский ремонтно-монтажный комбинат"
оборудование для предприятий общественного питания, холодильные витрины, холодильные камеры, кассовые боксы, стеллажи торговые, кассы, весы, клипсаторы, профессиональная посуда, барное оборудование, хлеборезки, системы кондиционирования и вентиляции
Дизайн, разработка
WEB - студия
Wezom
%alt_pic6%
%alt_pic7%   %alt_pic7%